Rozbudowa szpitala – wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji

2023

25 178 529,72 zł

To największa inwestycja w dziejach powiatu! 13 maja 2022 roku…

Zobacz inwestycję

Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie

2022

12 139 251,24 zł

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych powiatu. Budowa łącznika drogowego…

Zobacz inwestycję

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

2021-2024

11 498 338,89 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. kompleksowa realizacja zadań…

Zobacz inwestycję

Przebudowa oddziałów chirurgii, interny oraz części bloku operacyjnego, a także zakup wyposażenia – SPZOZ Krotoszyn

2021-2024

9 000 000,00 zł

Powiat Krotoszyński pozyskał dofinansowanie w wysokości 9 000 000,00 zł…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na Zakład Opiekuńczo–Leczniczy wraz niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II

2023-2024

8 000 000,00 zł

Zadanie stanowi etap inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

2022-2023

7 600 000,00 zł

Obiekt objęty zadaniem jest częścią zespołu budynków Szpitala Powiatowego w…

Zobacz inwestycję

Modernizacja – przebudowa drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe

2021-2023

5 582 503,36 zł

Projekt - obejmujący modernizację drogi oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej, spełniającej…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim od DK nr 15

2018

5 376 737,00 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej droga powiatowa 5165P Zduny – Chachalnia od km 0+200 do km 2+535

2022

5 169 059,77 zł

W ramach inwestycji wykonany został ostatni odcinek pomiędzy Chachalnią a…

Zobacz inwestycję

Wspieranie naprawy i zwiększanie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie

2023

5 027 060,00 zł

Projekt zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020…

Zobacz inwestycję

Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP

2023-2024

4 000 000,00 zł

Zadanie stanowi jeden z etapów inwestycji polegającej na przebudowie i…

Zobacz inwestycję

Przebudowa, modernizacja i doposażenie SOR przy SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń

2023

3 522 000,00 zł

Zakres inwestycji: modernizacja wiaty dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego, przebudowa…

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do zmodernizowanej siedziby Szpitala Powiatowego w Krotoszynie

2020-2021

3 428 427,00 zł

Powiat pozyskał z I transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  ponad…

Zobacz inwestycję

Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych

2016-2021

3 126 749,00 zł

Cel główny projektu to intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych do budowy,…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice – Raszewy – Pasierby – granica powiatu krotoszyńskiego, gmina Kobylin

2020

2 955 564,27 zł

Inwestycja obejmowała budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice- Raszewy - Pasierby -…

Zobacz inwestycję

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

2019

2 489 861,33 zł

Projekt w skali ogólnopolskiej, wdrożenie i prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo–rowerowej w miejscowości Konarzew, droga powiatowa 5500P

2022

2 442 023,23 zł

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na…

Zobacz inwestycję

Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 4331P wraz z promocją zrównoważonego transportu

2020-2022

2 288 338,56 zł

Celem projektu było zwiększenie wykorzystania transportu rowerowego przez mieszkańców powiatu…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie na ciąg pieszo – rowerowy oraz budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do miejscowości Kobierno

2017

2 044 048,56 zł

Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach projektu: Wymiana taboru MZK…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na Zakład Opiekuńczo–Leczniczy – etap I

2023-2024

2 000 000,00 zł

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń stacjonarnej…

Zobacz inwestycję

Modernizacja – przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

2023-2024

1 952 853,24 zł

Powiat pozyskał na tę inwestycję 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Grębowskiej odc. II – etap I w Koźminie Wlkp. (wraz z obiektem mostowym)

2023

1 951 684,21 zł

Inwestycję Powiat Krotoszyński zrealizował przy wsparciu Gminy Koźmin Wlkp. przy…

Zobacz inwestycję

Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

2021-2023

1 863 889,77 zł

Celem projektu była poprawa warunków kształcenia zawodowego w sześciu szkołach…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie – etap II

2019

1 701 891,28 zł

W wyniku realizacji etapu II przebudowano ulicę Chwaliszewską w Krotoszynie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ulicy Wiśniowej do ulicy św. Antoniego z wykonaniem ronda i ciągu pieszo-rowerowego

2017

1 692 578,00 zł

Przebudowywano odcinek ul. Stawnej od ul. Witosa w Krotoszynie do…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P – ulica Kozala w Krotoszynie i miejscowość Henryków wraz z remontem nawierzchni

2015

1 597 892,36 zł

Zakres zadania to wykonanie ponad 3 km ciągu pieszo-rowerowego na…

Zobacz inwestycję

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

2016-2018

1 484 031,50 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół…

Zobacz inwestycję

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie

2023

1 479 869,10 zł

Zadanie dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Klemczaka i Benickiej w Krotoszynie wraz z remontem kanalizacji deszczowej

2019

1 450 000,00 zł

Wykonano remont ulicy Klemczaka i Benickiej w Krotoszynie, z remontem…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej nr 5208P – ulica Langiewicza w Krotoszynie od km 0+000 do km 0+264

2022

1 374 676,17 zł

Inwestycja służy lepszemu skomunikowaniu rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego w największym…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylinie

2021

1 302 000,00 zł

Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie. Inwestycję dofinansowała kwotą…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim

2019

1 294 062,42 zł

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano odcinek o długości 867 m.…

Zobacz inwestycję

Remont ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia

2018

1 281 034,75 zł

Poszerzono ścieżkę rowerową łączącą Krotoszyn z Chachalnią w gminie Zduny.…

Zobacz inwestycję

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni SPZOZ na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie

2017-2018

1 280 354,53 zł

Inwestycja polegała na  przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej nr 4918P w miejscowości Benice od km 0+000 do km 0+350

2020

1 261 103,12 zł

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę powiatową nr 4918P od…

Zobacz inwestycję

Remont poddasza pałacu w Baszkowie

2016-2017

1 207 403,99 zł

Zakres inwestycji obejmuje remont poddasza pałacu wraz z wieżą. Remont…

Zobacz inwestycję

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości drogi powiatowej nr 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908

2023

1 152 411,60 zł

17 listopada 2023 roku oddano do użytkowania wyremontowaną drogę w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa części budynku (Środowiskowego Domu Samopomocy) wraz z dobudową windy w Krotoszynie, ulica Langiewicza 2

2021-2022

1 064 653,40 zł

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w…

Zobacz inwestycję

Modernizacja ulicy Stawnej w Krotoszynie

2022

1 000 947,25 zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację ulicy Stawnej w Krotoszynie na…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej 5158P w m. Grębów od 0+500 do km 1+405 – dokończenie

2015

994 854,39 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w m. Grębów od km…

Zobacz inwestycję

Renowacja ścian i sklepień prezbiterium i nawy kościoła pw. Św. Trójcy w Lutogniewie oraz renowacja ogrodzenia wokół świątyni

2023

957 924,74 zł

Projekt dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw.…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej 5158P w miejscowości Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I

2024

912 580,53 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zobacz inwestycję

Budowa/przebudowa drogi powiatowej 5188P, ulica Chwaliszewska w Krotoszynie od DK 36 do DW 444 – etap I

2018

873 179,63 zł

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę powiatową 5188P na odcinku…

Zobacz inwestycję

Modernizacja – remont ulic Wiśniowej i Sosnowej w Krotoszynie

2022

812 854,61 zł

Wykonano modernizację ulicy Wiśniowej i Sosnowej (376m, 3186,46m2 - nawierzchnia…

Zobacz inwestycję

Modernizacja ulicy Pleszewskiej w Koźminie Wlkp.

2024

800 000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację ulicy Pleszewskiej w Koźminie Wielkopolskim…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dzielice – Rozdrażew

2019

794 061,00 zł

Zadanie objęło budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baszków – Bestwin

2018

772 654,13 zł

To kontynuacja ścieżki wykonanej w Baszkowie. Dzięki budowie odcinka o…

Zobacz inwestycję

Dostosowanie infrastruktury medycznej i lokalowej – SPZOZ Krotoszyn

2022

770 000,00 zł

Zakupów wyposażenia dokonano dzięki środkom z budżetu państwa na niwelowanie…

Zobacz inwestycję

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek – etap II

2023

765 647,33 zł

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Słodowej w Krotoszynie

2018

749 309,61 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ul. Słodowej na odcinku…

Zobacz inwestycję

Modernizacja remont drogi powiatowej nr 5155P – Różopole – Jasne Pole

2022

737 026,76 zł

W ramach realizacji inwestycji zmodernizowano drogę powiatową Rożopole-Jasne Pole na…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Konarzew

2019

673 346,63 zł

Inwestycja wykonana przy wsparciu gminy Zduny, która dofinansowała zadanie w…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku C – sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

2021-2023

668 100,03 zł

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace termomodernizacyjne: izolacja termiczna…

Zobacz inwestycję

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew – etap III

2024

635 224,72 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zobacz inwestycję

Zakup mammografu w ramach umowy nr 1/15/11/2020/709/324 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania raka – mammografy

2020

631 012,68 zł

Nowy mammograf został zakupiony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika – ulica Baszkowska w Kobylinie

2017

597 055,28 zł

Inwestycja dotyczyła budowy chodnika na ulicy Baszkowskiej w Kobylinie na…

Zobacz inwestycję

Powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego

2019

536 689,63 zł

W roku 2019 wykonano powierzchniowe utrwalenie dróg w gm. Koźmin…

Zobacz inwestycję

Poprawa jakości świadczeń rehabilitacyjnych poprzez doposażenie w innowacyjne urządzenia robotyczne oddziału rehabilitacyjnego z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej w Koźminie Wlkp.

2023

500 000,00 zł

Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji.

Zobacz inwestycję

Modernizacja ulicy Kobierskiej w Krotoszynie

2019

469 301,45 zł

W wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano odcinek o długości 295 m.…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Baszkowskiej w Kobylinie

2019

440 100,93 zł

Wykonano remont ulicy Baszkowskiej w Kobylinie na odcinku o długości…

Zobacz inwestycję

Renowacja i konserwacja zabytku – kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie – II etap

2023

400 000,00 zł

Inwestycja obejmuje prace związane z renowacją i konserwacją elewacji wież…

Zobacz inwestycję

Cyberbezpieczeństwo (NFZ Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19)

2022

400 000,00 zł

We wrześniu 2022r.  SPZOZ Krotoszyn podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia…

Zobacz inwestycję

Wykonanie chodnika w miejscowości Rozdrażew

2018

360 835,25 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano chodnik w miejscowości Rozdrażew o…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice

2017

333 523,41 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 5143P w m. Borzęcice…

Zobacz inwestycję

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy polichromiach ściennych – etap III – Kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie

2023

329 352,40 zł

Celem prac jest zatrzymanie destrukcji warstwy malarskiej postępującej na skutek…

Zobacz inwestycję

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stara Obra

2023-2024

326 507,24 zł

22 kwietnia 2024 roku odbył się odbiór inwestycji pn. Poprawa…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej Roszki – Koźminiec, od km 0+000 do km 0+454 – dokończenie

2020

314 990,23 zł

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę Roszki - Koźminiec od…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś

2019

270 614,00 zł

Remont wykonano przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Rozdrażew.

Zobacz inwestycję

Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 5155P Rozdrażewek-Różopole

2020

268 693,64 zł

W wyniku realizacji inwestycji ułożono nakładkę asfaltową na drodze powiatowej…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie – chodnik

2018

258 785,89 zł

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie chodnika na powierzchni 311,50 m2…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp. w Kobylinie

2016

243 817,83 zł

Remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp. w Kobylinie na długości  223…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Rawickiej w Krotoszynie

2017

233 552,65 zł

Remont ulicy Rawickiej w Krotoszynie na długości 270 m. Porozumienie…

Zobacz inwestycję

Cyfrowy Powiat

2022

230 872,30 zł

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym na realizację projektu…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie

2019

230 844,66 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ul. Raszkowskiej na odcinku…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie

2017

219 245,22 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ulicy Powstańców Wlkp. w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 5162P w miejscowości Gorzupia, ulica Krotoszyńska

2020

202 359,83 zł

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej…

Zobacz inwestycję

Modernizacja drogi powiatowej – ulica Raszkowska w Krotoszynie w obrębie przejazdu drogowo-kolejowego

2021

200 199,85 zł

    W wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano ulicę Raszkowską na…

Zobacz inwestycję

Remont drogi w miejscowości Górka

2016

199 405,45 zł

Remont drogi w miejscowości Górka  na długości  600 m.

Zobacz inwestycję

Remont drogi – poszerzenie na odcinku Rozdrażewek-Różopole

2019

186 238,19 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont drogi poszerzenie Rozdrażewek -…

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

2020

184 500,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu bus, (max. 9 osób). Pojazd służy…

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Ogrodowej w Krotoszynie

2017

181 711,48 zł

Inwestycja dotyczyła budowy ulicy Ogrodowej w Krotoszynie na odcinku o…

Zobacz inwestycję

Wykonanie chodnika w Konarzewie

2016

178 980,44 zł

Wykonanie chodnika w miejscowości Konarzew,  dofinansowanie Gminy Zduny.

Zobacz inwestycję

Ulica Piastowska w Krotoszynie – Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym przy placówkach oświatowych na przejściach dla pieszych…

2022

166 500,00 zł

Zadanie objęło remont chodnika na długości 51 mb oraz montaż…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej – niezbędne prace budowlane, remontowe i montażowe w związku z COVID-19 (SPZOZ Krotoszyn)

2022-2023

162 000,00 zł

W dniu 17 marca 2022 r. otrzymano dofinansowanie ze Skarbu…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika w Trzemesznie

2018

157 836,50 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont chodnika w miejscowości Trzemeszno…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski – Staniew, ulica Zamkowa

2021

149 448,59 zł

Gmina Koźmin Wielkopolski dofinansowała realizację powiatowej inwestycji pn. Budowa ścieżki…

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego także do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie

2020

144 180,50 zł

Zakupiono samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozyskano dofinansowanie z…

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach

2020

141 196,80 zł

W 2020 roku zakupiono samochód osobowy Renault Trafic do przewozu…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika – ulica Kaliska w Sulmierzycach

2021

139 999,01 zł

W wyniku realizacji inwestycji dokonano remontu chodnika na odcinku o…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach 2

2018

134 535,99 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont chodnika na ulicy Kaliskiej…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach 4

2017

103 688,92 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

2020

103 009,36 zł

W wyniku realizacji inwestycji przeprowadzono remont ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach…

Zobacz inwestycję

Zdalna szkoła

2020

99 777,60 zł

Powiat Krotoszyński zakupił 40 laptopów wraz ze słuchawkami, które posłużyły…

Zobacz inwestycję

Poszerzenie drogi 5155P Rozdrażew – Rozdrażewek

2017

95 785,32 zł

Remont drogi w m. Rozdrażewek - Różopole – poszerzenie na…

Zobacz inwestycję

Doposażenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.

2020

95 644,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Marcińca w…

Zobacz inwestycję

Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej w jednostkach Powiatu Krotoszyńskiego

2022

94 873,10 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno -…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

2019

93 091,27 zł

W wyniku realizacji inwestycji wyremontowano odcinek o długości 97 m.…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach 3

2016

91 438,74 zł

Wykonanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej. Dofinansowanie Miasta Sulmierzyce.

Zobacz inwestycję

Z miłością do ekologii idziemy w dorosłość – doposażenie pracowni dydaktycznej w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

2022

73 377,95 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Marcińca w…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od młyna do przejazdu kolejowego – ulica Zamkowa w Koźminie Wlkp.

2021

69 733,61 zł

Inwestycja wykonana dzięki dofinansowaniu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zobacz inwestycję

Remont chodnika w miejscowości Smolice

2019

62 059,70 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont chodnika w miejscowości  Smolice…

Zobacz inwestycję

Remont ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie

2018

60 359,57 zł

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ul. Zamkowy Folwark na…

Zobacz inwestycję

Wspieranie szkolnej infrastruktury Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim poprzez zastosowanie eko-rozwiązań

2022

52 398,00 zł

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Marcińca w…

Zobacz inwestycję

Remont chodnika – ulica Krotoszyńska w Rozdrażewie

2020

46 139,22 zł

W wyniku realizacji inwestycji dokonano remontu chodnika na ulicy Krotoszyńskiej…

Zobacz inwestycję
104

Tyle dużych inwestycji zrealizowaliśmy dla Was

173 444 856,41 zł

To łączny koszt zrealizowanych inwestycji

111 712 818,69 zł

To łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje