Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

  • Rok inwestycji: 2016-2018

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszyni (obecnie Zespół Szkół Ponadpodstawowych 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie), Plac Jana Pawła II 5

  • Łączna kwota inwestycji: 1 484 031,50 zł

Opis inwestycji

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Przedsięwzięcie objęło budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę bieżni sportowej, budowę skoczni w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, instalacje siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie i zagospodarowanie istniejącego terenu. Cel projektu to poprawa dostępności młodzieży szkolnej do podstawowej infrastruktury sportowej oraz stworzenie lepszych warunków edukacji ogólnokształcącej na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Na projekt pozyskano dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” , Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”