Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na Zakład Opiekuńczo–Leczniczy wraz niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy w Krotoszynie, ul. Bolewskiego 4-8

  • Łączna kwota inwestycji: 8 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie stanowi etap inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 na zakład opiekuńczo – leczniczy i opieki paliatywnej.
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń stacjonarnej opieki medycznej w województwie wielkopolskim, w tym opieki paliatywnej oraz opieki długoterminowej. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości udzielanych świadczeń, poprawa warunków bytowych, bezpieczeństwa zdrowotnego i warunków sanitarnych. W budynku na poziomie przyziemia przewidziano lokalizację nw. zespołów funkcjonalnych: strefy administracyjnej, Izby przyjęć, zespołu rehabilitacyjnego, zaplecza magazynowego, części technicznej – węzeł cieplny, wentylatornia z klimatyzatornią itp.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy usytuowano w obrębie kondygnacji wysokiego parteru. Przewidziano w nim sale z indywidualnymi łazienkami, izolatkę, salę terapii zajęciowej i pobytu dziennego, gabinet zabiegowy, zaplecze dla personelu pielęgniarskiego oraz zespół pomieszczeń pomocniczych (kuchenki, łazienka, brudowniki, magazyny). Obecna infrastruktura jest niewystarczająca i nieodpowiednia do zaspokojenia potrzeb osób wymagających opieki długoterminowej. Zadanie wpisano do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krotoszyna.