Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni SPZOZ na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2017-2018

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Floriańska 10

  • Łączna kwota inwestycji: 1 280 354,53 zł

Opis inwestycji

Inwestycja polegała na  przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku dawnej przychodni SPZOZ w Krotoszynie przy ul Floriańskiej 10 na pomieszczenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach projektu nastąpiła adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń w części budynku należącej do Powiatu Krotoszyńskiego na:

  • siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (PCPR) (I i II piętro, część piwnicy) wraz z pomieszczeniami na zajęcia wspierające, terapeutyczne, reintegracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, niepełnosprawnych, członków rodzin borykających się z problemami uzależnień, przemocy domowej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu kaliskiego, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; na III piętrze-mieszkania wspomagane/chronione,
  • siedzibę Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Krotoszynie (PPP) (parter, część piwnicy), w tym na gabinety terapeutyczne.