Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew – etap III

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Rozdrażew, droga powiatowa nr 5155P

  • Łączna kwota inwestycji: 616 243,63 zł

Opis inwestycji

 

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 5155P.
Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe: 0,588 m, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie asfaltem: 2949 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca grubości 7 cm: 2940 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna: 2940 m2, wykonanie
koryta na poszerzeniach jezdni (pod utwardzenie pobocza): 882 m2, poszerzenie – utwardzenie poboczy kamieniem łamanym grubości 30 cm: 882 m2, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grub. 20 cm: 1176 m.
Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 431 370,54 zł.