Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 5208P – ulica Langiewicza w Krotoszynie od km 0+000 do km 0+264

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Langiewicza, droga powiatowa 5208P

  • Łączna kwota inwestycji: 1 374 676,17 zł

Opis inwestycji

Inwestycja służy lepszemu skomunikowaniu rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego w największym mieście powiatu – Krotoszynie. Przebudowano nawierzchnię w celu zwiększenia nośności i polepszenia odwodnienia jezdni oraz zwiększono standard przejazdu, a przede wszystkim poprawiono bezpieczeństwo ruchu. Dla przyległego osiedla nowa nawierzchnia zmniejszy wielkość hałasu i zapylenia.

Zakres prac objął przebudowę drogi na długości 264 mb, w tym ścieżka pieszo–rowerowa o szerokości ca. 3,00m, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,00m, wzdłużne miejsca postojowe, chodniki po stronie zabudowań, podwyższone przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.