Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wspieranie naprawy i zwiększanie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2

  • Łączna kwota inwestycji: 5 027 060,00 zł

Opis inwestycji

Projekt zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. REACT-EU to plan naprawczy, uruchomiony przez Komisję Europejską po to, by złagodzić skutki pandemii COVID-19. Jego założeniem jest, by żaden region w Europie nie pozostał w tyle zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Również Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdrożył szereg działań wspierających między innymi naszą służbę zdrowia w ramach tej inicjatywy.

W ramach inwestycji krotoszyńskie placówki doposażono w nowy sprzęt, co pozwoliło odciążyć bądź całkowicie zastąpić urządzenia pracujące w szpitalu i poradniach. Zakupiono m.in. aparaturę medyczną i diagnostyczną, dwa ambulanse dla potrzeb ZRM oraz SOR, jak również przeprowadzono adaptację pomieszczeń centrum diagnostyki obrazowej. Szpital wzbogacił się o 64-rzędowy tomograf komputerowy oraz cyfrowy aparat RTG. Zakupiono gamę urządzeń rehabilitacyjnych. Dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło 4 mln 219 tys. 349,75 zł – czyli 83,97%.